CFP: Klauzula sumienia dla wszystkich?

Submission deadline: May 5, 2024

Conference date(s):
June 12, 2024

Go to the conference's page

Conference Venue:

Faculty of Christian Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Warsaw, Poland

Topic areas

Details

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Klauzula sumienia dla wszystkich?” organizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

We współczesnych, pluralistycznych światopoglądowo i religijnie społeczeństwach nierzadki jest konflikt między przekonaniami jednostek a większościowym nurtem myślenia i postępowania oraz obowiązującym porządkiem prawnym. Możliwym sposobem rozwiązania tego konfliktu jest uznanie „sprzeciwu sumienia”: oparty na prawach człowieka szacunek dla odmowy wypełnienia przepisu prawa. Celem konferencji jest zbadanie filozoficznych (etycznych, filozoficznoprawnych) podstaw „sprzeciwu sumienia” i możliwości  przyznania tego uprawnienia przedstawicielom różnych zawodów. Wystąpienia nie powinny więc skupiać się na prawnym i praktycznym aspektom realizacji sprzeciwu sumienia, a raczej na jego fundamentalnym uzasadnieniu i określeniu ewentualnych granic stosowania. Dotąd przedmiotem publicznego dyskursu był sprzeciw sumienia przedstawicieli zawodów medycznych, ale można rozważać to zagadnienie w odniesieniu do innych profesji, np. możliwości odmowy udzielenia pomocy prawnej przez adwokata, realizacji konkretnego elementu programu wychowawczego przez pedagoga lub zamówienia w działalności gospodarczej.

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)