CFP: Racionalita – Logika – Jazyk

Submission deadline: August 7, 2020

Conference date(s):
October 2, 2020 - October 3, 2020

Go to the conference's page

Conference Venue:

Katedra filozofie a společenských věd, Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové, Czech Republic

Topic areas

Details

Výzva pro podávání abstraktů na konferenci:


Výzva na podávání abstraktů je prodloužena do 7.8.2020!


Hradecké filozofické dny

6. ročník

02.–03. 10. 2020

http://lms.ff.uhk.cz/hfd/

Racionalita – Logika – Jazyk

Logika je tradičně považována za vědu o správnosti (lidského) usuzování. Tento pohled na logiku je často spojován s představou lidské racionality jakožto myšlením v souladu s pravidly logiky. Rozmach kognitivních věd (logické klamy, psychologické biasy), ale i empiricky orientované lingvistiky (běžné používání logických výrazů), však problematizuje toto jinak intuitivní propojení. Výsledky těchto věd totiž poukazují na systematické odchylky mezi tím, co považujeme za racionální jednání (jak skutečně konáme) a formálními pravidly správného usuzování (jak bychom konat měli). Cílem konference je proto probrat vztah mezi racionalitou, logickým usuzováním a přirozeným jazykem z pohledu různých přístupů, včetně netradičních (formální pohled na logické usuzování, psychologický pohled na racionalitu, lingvistický pohled na logiku atd.).

Vyžádané přednášky:

  • prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (Odd. analytické filosofie, FLÚ AVČR)
  • PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Odd. logiky, FLÚ AVČR)
  • Mgr. Stefanie Dach, Ph.D. (Katedra filozofie, ZČU v Plzni)

Témata konference zahrnují mimo jiné:

  1. Vztah logiky a přirozeného jazyka
  2. Usuzování, argumentace a kritické myšlení
  3. Povaha racionality: normativní a naturalistické přístupy
  4. Morální usuzování a intuice
  5. Komparativní pohled na racionalitu: racionalita zvířat vs. lidí

Pokud se chcete zúčastnit, pošlete prosím do 01. 08. 2020 abstrakt v českém nebo slovenském jazyce o rozsahu cca. 250 slov na emailovou adresu: matej.drobnak@uhk.cz


V případě, že se situace ohledně epidemie COVID-19 nebude zlepšovať, organizační výbor konference rozhodne o náhradním termínu konání.

Supporting material

Add supporting material (slides, programs, etc.)